ERASMUS+ 104 – 2018/2019

APELUL DE SELECȚIE Lansat astăzi, 25 iulie 2018

Procedura de selecție a participanților va desfășura în perioada 25 august 2018- 31 august2018, respectând principiile egalității de șanse intre mediul rural si urban, fără diferențe de sex, religie, vârstă .

Membrii SGRSV care doresc să se înscrie la selecție, vor depune la Sediul SGRSV ( Fălticeni, Strada Aleea Căminului nr. 2 ) la domnul președinte Porof Marcel, până la 20 august 2018, următoarele documente:

1. Fișa de înscriere ( modelul anexat) pentru participarea la selecție pentru un singur curs, in care să se regăsească activitatea desfășurată in cadrul SGRSV in ultimii 4 ani;

2. Scrisoare de intenție din care să rezulte nevoia și disponibilitatea de dezvoltare personală, profesională, socială , competențele, valorile și atitudinile așteptate a fi dezvoltate prin participarea la curs care să corespundă nevoilor instituționale și să contribuie la dezvoltarea acesteia.

Criteriile de selecție vor fi :
I. cantitative – documentele solicitate, depuse la termenul precizat;

II. calitative : analiza documentelor solicitate și rezultatele obținute la interviu.

Selecția participanților va cuprinde :

1. Analiza activității desfășurate în cadrul SGRSV în ultimii 4 ani, exprimată în CV ; Evaluarea se va face pe baza acordării unui punctaj de la 1 la 10;

2. Analiza scrisorii de intenție din care să rezulte nevoia și disponibilitatea de dezvoltare personală, profesională și socială ,competențele, valorile și atitudinile așteptate a fi dezvoltate care să corespundă nevoilor instituționale identificate.

Evaluarea se va face pe baza acordării unui punctaj de la 1 la 10;

3. Interviu în limba română la care se va urmări dorința de implicare activă in dezvoltarea instituțională, în viața comunității, interese comune pentru dezvoltarea profesională sustenabilă , modul în care va folosi experiența dobândită la curs.

Evaluarea prin interviu va fi punctată pe o grilă de la 1 la 10.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Programului ERASMUS+ , Acțiunea Cheie 1 – Educația adulților, Contract numărul – 2018-1-RO01-KA104-047536

4. Interviu in limba engleză, fiind obligatoriu un nivel minim de citire, scriere, vorbire si înțelegere, respectiv A1, conform Cadrului european de referință pentru limbi străine.
Evaluarea prin interviu va fi punctată pe o grilă de la 1 la 10.

Total punctaj maxim : 40

Evaluarea se va face pentru fiecare curs în parte, în aceeași zi, la sediul SGRSV, pe baza unui graficcare va fi anunțat ulterior. Vor fi acceptați participanții care au întrunit cel mai mare punctaj, ca medie intre punctajul activității în cadrul SGRSV, a scrisorii de intenție a interviului în limba română și interviului în limba engleză .

Rezultatele selecției se va anunța în aceeași zi, pe canale media și informații scrise. Contestațiile pot fi depuse la sediul societății, în 24 de ore de la data publicării rezultatelor.

Beneficiarii selectați vor semna un contract care va stipula obligațiile, îndatoririle si finalitățile participării la curs.

Coordonator proiect,Prof. Magda Grigoraș Vicepreședinte SGRSV

FIȘA DE ÎNSCRIERE

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Programului ERASMUS+ , Acțiunea Cheie 1 – Educația adulților, Contract numărul – 2018-1-RO01-KA104-047536

pentru a participa la selecția beneficiarilor unui curs de formare continuă în cadrul proiectului ,,Interese comune pentru dezvoltarea profesionala sustenabilă,, , finanțat de Uniunea Europeanăprin Programul Erasmus+ /K104 2018-2019

Numele și prenumele candidatului……………………………………………………………Membru SGRSV din anul ……………………
Domiciliul /adresa………………………………………………………………………………. Telefon personal…………………………

Adresa de E- mail ………………………………………….. Adresa Skype………………………………………Activitățile desfășurate în cadrul SGRSV

1. 2015

2. 2016

3. 2017

4. 2018

Cursul pentru care optează să participe la selecție ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data, Semnătura,

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.