Regulament

mects-header

REGULAMENT SPECIFIC DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, LA DISCIPLINA
GEOGRAFIE

Concursul de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina geografie, are ca obiective dezvoltarea capacităţii de comunicare şi dialog şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.

Formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate se manifestă prin realizarea de comunicări ştiinţifice elaborate pe o temă propusă de participanţi, la una dintre cele trei secţiuni:

 • Geografie Fizică
 • Geografie Umană
 • Geografia Mediului

Realizarea acestor proiecte, care îmbracă forma unor comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie) este coordonată de profesorul de specialitate (geografie). Tema acestor comunicări este aleasă de elev, prin consultarea cu profesorul coordonator. Lucrările vor putea fi însoţite de imagini (video, diapozitive etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai bună susţinere orală.

Lucrarea, împreună cu anexele, nu trebuie să depăşească 20 pagini, format A4, font Times New Roman 12, scris la un rând; lucrările care depășesc 20 de pagini vor fi penalizate (cu 1 punct pentru 2 pagini). Lucrarea, în format letric și formatul electronic al prezentării acesteia (ppt, pps, Prezi etc.) vor fi depuse și înregistrate la secretariatul comisiei naționale de evaluare, în preziua concursului.

Tema lucrării trebuie să fie originală și să nu fi fost prezentată și în anii anteriori.
Conținutul lucrării nu trebuie să cuprindă părți din lucrări de doctorat, lucrări pentru susținerea gradului didactic I, sau alte lucrări publicate și trebuie să reflecte munca efectivă a elevului.

Concursul de comunicări ştiinţifice se desfăşoară în două etape:

 • etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti, în luna mai a fiecărui an şcolar, etapă în care participarea este deschisă oricărui elev de liceu (clasele IX-XII). Data desfășurării concursului este stabilită la nivel județean. La sfârşitul acestei etape, în fiecare judeţ va fi selecţionată prima lucrare de la fiecare secţiune (cea care a obţinut cel mai mare punctaj). Aceste trei lucrări din fiecare judeţ vor concura la etapa naţională. Municipiul Bucureşti primeşte 9 locuri, câte 3 locuri pentru fiecare secţiune.
 • etapa naţională, în vacanţa de vară (luna iulie, după examenul de bacalaureat). Data desfășurării concursului este stabilită la începutul anului școlar, de inspectorul general de specialitate, din MEN- DGEITPV.

Lucrările vor fi realizate şi prezentate de elevi numai individual, atât la etapa judeţeană/ municipală Bucureşti, cât şi la etapa naţională a sesiunii de comunicări. Evaluarea acestor comunicări va fi realizată:

 • la nivel judeţean/ municipiul Bucureşti, de o singură Comisie de organizare și evaluare pentru toate secţiunile (geografie fizică, geografie umană şi geografia mediului). Comisia organizare și de evaluare va fi aprobată de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Comisia este compusă din:
 • - preşedinte – un inspector şcolar general adjunct; – vicepreşedinte – inspectorul şcolar de geografie din judeţ/municipiul Bucureşti; – 1 secretar – un profesor metodist pentru toate cele trei subcomisii; – 2-3 membri – profesori de geografie (metodişti) cu rezultate deosebite în activitatea profesională.
 • la nivel naţional Comisia centrală va fi alcătuită din trei subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune (geografie fizică, geografie umană şi geografia mediului). Componenţa comisiei centrale şi a subcomisiilor vor fi aprobate de conducerea MEN.

Comisia centrală este formată din:

 • preşedinte – un cadru didactic din învăţământul universitar;
 • vicepreşedinte, inspectorul general de geografie din MEN;
 • 1 vicepreşedinte pentru fiecare subcomisie – cadre didactice de prestigiu din învăţământul universitar/preuniversitar sau inspectori şcolari de specialitate;
 • 1 secretar – un inspector școlar/un profesor cu experienţă în astfel de activităţi, pentru toate cele trei subcomisii;
 • câte 4 membri pentru fiecare subcomisie, profesori, cu rezultate deosebite, inspector școlari de geografie din judeţe.

Atât în comisia judeţeană, cât şi în cea naţională nu pot participa cadrele didactice care au elevi în concurs.

La etapa naţională, participanţii vor fi înscrişi în cele trei secţiuni menţionate, în funcţie de subiectul comunicării. În cadrul secţiunii, elevul prezintă, oral, în faţa comisiei, cele mai importante aspecte ale lucrării propuse, timp de 10 – 15 minute. Prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului, utilizându-se şi suportul audio-video pregătit în acest scop. După prezentarea comunicării, participantul poate primi întrebări din partea membrilor comisiei pentru clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care au rămas neclare sau au fost prezentate incomplet.

Până la data de 1 iunie a fiecărui an şcolar, ISJ/ISMB vor înainta la MEN, în atenţia inspectorului general de geografie, lista elevilor calificaţi pentru faza naţională, care va cuprinde: numele şi prenumele elevilor, seria şi numărul CI, CNP, unitatea de învăţământ, clasa, localitatea, titlul comunicării, secțiunea la care participă şi numele profesorilor care i-au pregătit.

Selectarea de către comisia de organizare și evaluare şi ierarhizarea celor mai bune comunicări se vor realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:
Conţinutul comunicării ştiinţifice ( conform criteriilor prezentate în Anexa 1)
Prezentarea lucrării (conform criteriilor prezentate în Anexa 2).

Aprecierea comunicărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, astfel: 50 de puncte pentru redactare şi conţinutul ştiinţific și 50 de puncte pentru prezentare. La etapa națională, evaluarea se va realiza în două etape: în prima etapă se evaluează lucrările depuse de participanți, iar în a doua etapă susținerea lucrării. Punctajele se stabilesc pe fiecare etapă, conform criteriilor prezentate în Anexa 1 și Anexa 2.

Nota finală reprezintă suma punctajelor obținute la cele două probe/etape.

Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare art.47.

La acest concurs nu se admit contestaţii, în conformitate cu art. 46 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare.