Sesiunea de Comunicari Stiintifice

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A SESIUNII DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
AN ŞCOLAR 2011-2012

1. Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina geografie, are ca obiective dezvoltare capacităţii de comunicare şi dialog şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.

2. Formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate se manifestă prin realizarea de referate sau comunicări elaborate pe o temă propusă de participanţi, la una dintre cele trei secţiuni:

 • Geografie Fizică
 • Geografie Umană
 • Geografia Mediului

3. Realizarea acestor proiecte, care îmbrăca forma unor comunicări ştiinţifice (cu aparat critic şi bibliografie) este coordonată de profesorul de specialitate (geografie). Tema acestor comunicări este aleasă de elev, prin consultarea cu profesorul coordonator. Lucrările vor putea fi însoţite de imagini (video, diapozitive etc.), planşe, fond audio şi orice alt suport care poate contribui la o mai bună susţinere orală.

4. Lucrarea, împreună cu anexele, nu trebuie să depăşească 15 pagini, font Times New Roman 12, scris la un rând. Aceasta va fi depusă la secretariatul comisiei naționale de evaluare, în preziua concursului. Tot atunci va fi încărcată și prezentarea în format electronic.

5. Sesiunea de referate/ comunicări ştiinţifice se desfăşoară în două etape:

 • etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti, în luna mai a fiecărui an şcolar, etapă în care participarea este deschisă oricărui elev de liceu (clasele IX-XII). La sfârşitul acestei etape, în fiecare judeţ va fi selecţionată prima lucrare de la fiecare secţiune (cea care a obţinut cel mai mare punctaj). Aceste trei lucrări din fiecare judeţ vor concura la etapa naţională. Organizatorii primesc câte un loc în plus ca bonus, la fiecare secţiune. Municipiul Bucureşti primeşte 9 locuri, câte 3 locuri pentru fiecare secţiune.
 • etapa naţională, în vacanţa de vară (luna iulie, după examenul de bacalaureat).

6. Lucrările vor fi realizate și prezentate de elevi numai individual, atât la etapa judeţeană/ municipală Bucureşti, cât şi la etapa naţională a sesiunii de referate şi comunicări.

7. Evaluarea acestor comunicări va fi realizată:
a. la nivel judeţean/ municipiul Bucureşti, de o comisie de evaluare formată din trei subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune (geografie fizică, geografie umană şi geografia mediului). Comisia de evaluare va fi aprobată de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Comisia este compusă din:
– preşedinte – un inspector şcolar general adjunct
– vicepreşedinte – inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/municipiul Bucureşti;
– 1 secretar – un profesor metodist pentru toate cele trei subcomisii;
– 2-3 membri – pentru fiecare subcomisie, profesori de specialitate (metodişti) cu rezultate deosebite în activitatea profesională.
b. la nivel naţional comisia de evaluare va avea trei subcomisii, câte una pentru fiecare secţiune (geografie fizică, geografie umană şi geografia mediului). Componenţa comisiei şi a subcomisiilor vor fi aprobate de conducerea MECTS. Comisia este formată din:
– preşedinte – un cadru didactic din învăţământul universitar;
– vicepreşedinte, inspectorul general de geografie din MECTS;
– 1 vicepreşedinte pentru fiecare subcomisie – cadre didactice de prestigiu din învăţământul preuniversitar sau inspectori şcolari de specialitate
– 1 secretar – un profesor cu experienţă în astfel de activităţi, pentru toate cele trei subcomisii;
– 4 membri, pentru fiecare subcomisie, profesori, cu rezultate deosebite, inspectori de specialitate din judeţe.
Atât în comisia judeţeană, cât şi în cea naţională nu pot participa cadrele didactice care au elevi în concurs.

8. La etapa naţională, participanţii vor fi înscrişi în cele trei secţiuni menţionate, în funcţie de subiectul comunicării.
În cadrul secţiunii, elevul prezintă, oral, în faţa comisiei, cele mai importante aspectele ale lucrării propuse, timp de 10 – 15 minute. Prezentarea se poate face cu ajutorul calculatorului, utilizându-se şi suportul audio-video pregătit în acest scop. După prezentarea comunicării, participantul poate primi întrebări din partea membrilor comisiei pentru clarificarea sau completarea anumitor aspecte ale temei, care au rămas neclare sau au fost prezentate incomplet.

9. Până la data de 1 iunie a fiecărui an şcolar, ISJ/ISMB vor înainta la MECTS, în atenţia inspectorului general de geografie, lista elevilor calificaţi pentru faza naţională, care va cuprinde: numele şi prenumele elevilor, seria și numărul CI, unitatea de învăţământ, clasa, profilul, specializarea, localitatea, titlul comunicării şi numele profesorilor care i-au pregătit.

10. Selectarea de către comisia de evaluare şi ierarhizarea celor mai bune comunicări se vor realiza pe baza unei grile de evaluare care va avea ca indicatori:

 • rigoarea ştiinţifică a conţinutului;
 • modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea fenomenelor şi a evenimentelor geografice, aparat critic şi bibliografie minimală;
 • expunere şi argumentare (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză şi de analiză geografică, abilitate în citirea, interpretarea şi integrarea suporturilor grafice şi cartografice, argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a-şi susţine ideile prezentate etc.);
 • consistenţa suportului de susţinere a comunicării;
 • metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate;
 • creativitate;
 • încadrare în timpul alocat prezentării.

11. Aprecierea comunicărilor va fi făcută cu puncte de la 0 la 100, astfel: 50 de puncte pentru redactare și conținutul științific și 50 de puncte pentru prezentare. La etapa națională, evaluarea se va realiza în două etape: în prima etapă se evaluează lucrările depuse de participanți, iar în a doua etapă susținerea lucrării. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare secţiune, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare art.47.

12. La acest concurs nu se admit contestaţii, în conformitate cu art. 46 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare.