Regulament

mects-header

Regulament specific privind organizarea și desfăşurarea olimpiadei de geografie

I. Prezentare generală

 1. La olimpiada de geografie pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ.
 2. Participarea la această olimpiadă este opţională şi individuală.
 3. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a.
 4. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.
 5. La etapa pe școală și locală / sector al municipiului București se susține numai proba teoretică.
 6. La etapele județeană/a municipiului București și naţională se susțin două probe: proba teoretică – cu o pondere de 75% în media finală și proba practică – cu o pondere de 25% în media finală.

Durata probei teoretice, pentru toate etapele, este de 3 (trei) ore, iar durata probei practice, pentru etapele județeană/a municipiului București și națională este de 60 minute.

II. Etapele olimpiadei și selecţia elevilor

 1. La etapa pe şcoală și locală, perioada generală a desfășurării acestor etape se comunică inspectoratelor școlare la începutul anului școlar și este menționată în precizările elaborate anual, de inspectorul de specialitate din MEN. Data desfășurării etapei pe şcoală și locală este stabilită de către inspectorul școlar de specialitate din inspectoratele școlare județene /Inspectoratul Școlar al Municipiului București și se încadrează în perioada generală comunicată. Nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa următoare şi numărul de 2 elevi calificaţi sunt stabilite de către comisiile de organizare și evaluare a etapelor respective.
 2. Data desfășurării etapei judeţeane/ a municipiului Bucureşti este propusă de către inspectorul general din MEN, aprobată de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare și se comunică la începutul anului școlar. Ea este menționată în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MEN. Locurile desfășurării sunt stabilite de fiecare inspectorat școlar județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Punctajul minimum necesar pentru calificarea elevilor la etapa naţională este de 80 puncte (nota 8,00).
 3. Locul și perioada desfășurării etapei naţionale sunt propuse de către inspectorul general din MEN, aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare și sunt menționate în precizările elaborate anual de inspectorul de specialitate din MEN și în Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

III. Distribuirea locurilor

 1. Fiecăruia dintre judeţe i se atribuie 5 locuri, câte unul pe fiecare an de studiu. Municipiului Bucureşti i se atribuie 15 locuri, câte 3 pentru fiecare an de studiu. În total, disciplina geografie are, la etapa naţională, 220 de locuri.
 2. În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă ultimele locuri în clasament, pe an de studiu, Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului București va desfăşura o probă de baraj. Proba de baraj va consta numai în probă teoretică. Subiectele, baremele de corectare şi evaluarea pentru proba de baraj se vor realiza de către Comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea, Comisiile de organizare și evaluare pentru etapa județeană/ a municipiului București iau în calcul, pentru departajare, mediile obţinute de concurenţi (numai la proba teoretică) de la etapa anterioară.
 3. În cazul în care, după desfășurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti rămân locuri neocupate pentru etapa națională, acestea se pot redistribui de la un judeţ la altul, în funcție de rezultatele obținute în anul anterior la etapa națională, dar numai cu avizul inspectorului general MEN.
 4. Ministerul Educaţiei Naționale nu aprobă suplimentarea locurilor.

IV. Subiectele

 1. Subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul unităţilor de învățământ.
 2. La etapa locală/de sector al municipiului Bucureşti, acestea vor fi realizate de către un grup de cadre didactice coordonat de Comisia de organizare și evaluare pentru etapa respectivă.
 3. La etapa judeţeană/a municipiului București şi la etapa națională a olimpiadei de geografie, subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a olimpiadei de geografie constituit în acest sens și coordonat de inspectorul general din MEN, președinte executiv al acestei comisii.

La etapa județeană, proba practică se poate desfășura pe baza observațiilor pe teren sau cu ajutorul filmelor didactice, al suporturilor grafice și cartografice. Subiectele probei practice pentru această etapă vor fi realizate de Comisia de organizare și evaluare, de la nivelul fiecărui județ.
La etapa naţională, subiectele pentru proba practică vor fi elaborate, în funcţie de traseele de pe teren pe care le vor parcurge elevii și vor fi realizate de Comisia centrală a olimpiadei de geografie.

V. Organizarea comisiilor

Pentru fiecare etapă, componența Comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secțiunea I, articolele 18-27. Din Comisia Centrală a competiției naționale, pot face parte și profesori care au un singur elev calificat la etapa națională. Aceștia evaluează la o altă clasă decât aceea la care au elevi.

VI. Evaluarea lucrărilor

Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secțiunea a II-a, articolele 46-48.

VII. Contestaţiile

 1. La toate etapele olimpiadei de geografie, rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate.
 2. Contestațiile se pot depune doar pentru proba teoretică.
 3. La etapele pe școală, locală, judeţeană/a municipiului Bucureşti şi naţională ale olimpiadei de geografie, contestaţiile au următoarea rezolvare: a) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic de 95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50). Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte(0,50), punctajul iniţial rămâne punctajul definitiv. b) pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9,50), punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii, indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele Comisiei de organizare și evaluare a etapei respective. Rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces – verbal, care este semnat de toți membrii acesteia.

VIII. Selecționarea lotului reprezentativ pentru olimpiada internațională

 1. În vederea selecționării lotului reprezentativ care va participa la olimpiada internațională de geografie se organizează probe de baraj (o probă orală și una scrisă de specialitate în limba engleză). Proba orală este eliminatorie.
 2. Subiectele pentru probele de evaluare şi baremele sunt realizate de o subcomisie formată din trei evaluatori numiți de președinte şi preşedintele executiv ai Comisiei Centrale a olimpiadei de geografie.
 3. Pot participa la proba de baraj, toți elevii care au obținut media finală, cel puțin 80 puncte (media 8,00) și care îndeplinesc condițiile de vârstă solicitate de Regulamentul Olimpiadei Internaționale de Geografie.
 4. Durata interviului/ testului oral de departajare pentru selecţionarea lotului reprezentativ este de 10 minute pentru fiecare candidat, iar durata probei scrise de evaluare este de 90 minute.
 5. În caz de egalitate de punctaj, departajarea finală a elevilor în vederea selecționării lotului reprezentativ pentru olimpiada internațională, se va realiza pe baza unor criterii stabilite de către Comisia Centrală a olimpiadei de geografie, precizate la începutul etapei naționale.

IX. Dispoziţii finale

Inspectorul şcolar de specialitate din judeţ/ municipiul Bucureşti are obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile după desfăşurarea etapei judeţene/a municipiului Bucureşti, Ministerului Educației Naționale și județului organizator al competiției naționale, Raportul privind desfășurarea etapei județene și datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională, conform tabelului de mai jos (format):

Nr. crt. Numele şi prenumele elevilor CI . CNP Data naşterii – (zi, luna, an) Clasa Unitatea şcolară de provenienţă Jud. Media obţinută la etapa județeană Numele şi prenumele profesorului care l-a pregătit Limba în care va susţine probele de concurs

Tot cu această ocazie se va menționa și profesorul care va însoți lotul la etapa națională, numele și prenumele acestuia, unitatea școlară, telefon, adresa de e-mail. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin fax la numărul 021/313 5547 sau pe e-mail, scanat (cu semnături și stampilă) la adresa stelutadan77@yahoo.com sau stelutadan @gmail.ro.