Regulament

mects-header

Regulament specific privind desfăşurarea
Olimpiadei Ştiinţele Pământului

I. Prezentare generală

Olimpiada Ştiintele Pământului este o competiție școlară interdisciplinară și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului cu numărul 3035/10.01.2012.

Olimpiada Ştiintele Pământului se adresează elevilor din învăţământul liceal, de la învăţământul de stat şi de la învăţământul particular. Participarea la această olimpiadă este individuală, după o programă unică (Anexa 1), indiferent de nivelul clasei.
Această olimpiadă are următoarele etape: judeţeană/a municipiului Bucureşti, naţională şi internaţională. Probele de concurs sunt: proba teoretică şi proba practică, cu excepția etapei judeţeane/a municipiului Bucureşti la care elevii susțin numai probă teoretică.

În cadrul etapei județene/ a municipiului București, elevii vor susține câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore.
În cadrul etapei naționale, elevii vor susține două probe: o probă teoretică și una practică, fiecare cu durata de 3 ore.

II. Selecţionarea elevilor
II.1. Etapa județeană/ a municipiului București

Elevii participanți la etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti vor fi înscriși de unitățile de învățământ, pe baza unei selecții realizate, la nivelul unității de învățământ, de profesorii de chimie, fizică, geografie și biologie.

II.2. Etapa națională

La etapa naţională a olimpiadei se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, elevii care au obţinut un punctaj de cel puţin 50% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană/ a municipiului București, în limita numărului de locuri pe judeţe stabilite de M.E.C.T.S.

Repartizarea locurilor se realizează pe baza rezultatelor fiecărui lot județean participant la etapa națională și etapa internațională a Olimpiadei Științele Pământului în anul precedent.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și evaluare stabileşte, cu maximă responsabilitate, criterii obiective de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională. Aceste criterii vor fi consemnate în procesul –verbal al întâlnirii de lucru a comisiei judeţene şi vor fi afişate la avizierul unităţii şcolare în care se desfăşoară etapa judeţeană/ a municipiului București a olimpiadei, cu minimum 5 zile înainte de începerea probei de concurs.

Lista elevilor calificaţi pentru etapa naţională va fi afișată la avizierul unității de învățământ, în termen de 3 zile de la data desfăşurării etapei judeţene/a municipiului București a olimpiadei. Tabelele nominale ale elevilor calificaţi la etapa națională a Olimpiadei Științele Pământului, cuprinzând datele complete (scrise cu diacritice), conform machetei din anexa 2, vor fi transmise la M.E.C.T.S. (prin fax şi e-mail), de către inspectorii şcolari de specialitate, în maximum 3 zile de la finalizarea etapei județene/ a municipiului București.

III. Structura subiectelor

Pentru fiecare probă de concurs, atât la etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti cât și la etapa națională, subiectele sunt elaborate cu o pondere egală pe cele 4 disciplină de concurs și însumează 100 de puncte.

IV. Desfăşurarea Olimpiadei Ştiinţele Pământului
IV.1. Etapa județeană/ a municipiului București

Pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti subiectele pentru olimpiadă sunt unice, indiferent de nivelul clasei, şi sunt întocmite de un grup de lucru format din membri ai Comisiei Centrale. Subiectele vor fi transmise judeţelor, în format electronic, în dimineața zilei de concurs. Din momentul în care inspectorii școlari de specialitate intră în posesia subiectelor sunt direct răspunzători de păstrarea secretului subiectelor și baremelor de evaluare. De asemenea, inspectorii școlari de specialitate sunt direct responsabili de corectitudinea desfășurării etapei județene/ a municipiului București în ceea ce privește numirea și instruirea comisiei județene/ a municipiului București, a profesorilor evaluatori, a modului în care se respectă și se aplică regulamentul specific al olimpiadei și Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.

Etapa judeţeană/a municipiului București a olimpiadei Științele Pământului se va desfășura la data stabilită, conform graficului competițiilor școlare, începând cu ora 9.30.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Elevii vor rezolva subiectele pe coli separate pentru fiecare disciplină de concurs (chimie, fizică, geografie, respectiv biologie).

IV.2. Etapa națională

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru probele teoretică şi practică ale etapei naționale a olimpiadei sunt unice și vor fi elaborate de grupul de lucru format din membri ai Comisiei Centrale. Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea cu maximum două zile înainte de prima probă de concurs şi va asigura şi traducerea subiectelor în limbile minorităţilor dacă există solicitări ale elevilor, în acest sens. Comisia Centrală a olimpiadei va verifica corectitudinea subiectelor şi a baremelor de corectare şi notare în dimineaţa zilei destinate probei de concurs, înainte de începerea probei, apoi va multiplica subiectele.

Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile.

Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.

Elevii vor rezolva subiectele pe coli separate pentru fiecare disciplină de concurs (chimie, fizică, geografie, respectiv biologie).

V. Evaluarea lucrărilor
V.1. Etapa județeană/ a municipiului București

Comisia de organizare și evaluare este compusă din 4 subcomisii, corespunzătoare celor 4 discipline ale olimpiadei: chimie, biologie, fizică și geografie. Fiecare subcomisie este coordonată de un vicepreședinte.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza pe discipline de concurs de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia județeană/ a municipiului București, în după-amiaza zilei de concurs. Profesorii care evaluează lucrările, în pereche, îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreşedinţii subcomisiilor de evaluare pentru fiecare disciplină de concurs primesc borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media aritmetică a celor două punctaje acordate lucrării la disciplina respectivă, iar media va fi şi punctajul final acordat concurentului, la disciplina respectivă. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5%, vicepreşedintele mediază între cei doi evalatori. Dacă diferența se menține, vicepreședintele va reevalua lucrarea împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul final va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de vicepreședinte și cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al vicepreședintelui.

Punctajul total al probei teoretice va rezulta din însumarea punctajelor la fiecare dintre cele patru discipline de concurs.

Rezultatele obținute de elevii participanți la etapa județeană/ a municipiului București vor fi afișate, pe discipline, la avizierul unității de învățământ în care s-a organizat olimpiada.

V.2. Etapa națională

Comisia Centrală a olimpiadei este compusă din 4 subcomisii, corespunzătoare celor 4 discipline ale olimpiadei: chimie, biologie, fizică și geografie. Fiecare subcomisie este coordonată de un vicepreședinte.

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza pe discipline de concurs, la fiecare dintre cele două probe, de către profesorii evaluatori care fac parte din Comisia Centrală a olimpiadei, în după-amiaza zilei de concurs. Profesorii care evaluează lucrările, în pereche, îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreşedinţii subcomisiilor de evaluare primesc borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media aritmetică rezultată din punctajele celor două evaluări ale lucrării care va fi şi punctajul final acordat concurentului. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5%, vicepreşedintele mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferența se menține, vicepreședintele va reevalua lucrarea, iar punctajul final va fi cel calculat din punctajul acordat de vicepreședinte și cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al vicepreședintelui.

Rezultatele obținute de elevii participanți la etapa națională vor fi afișate, pe discipline, la avizierul unității de învățământ în care s-a organizat olimpiada.

Punctajul probei teoretice, respectiv al celei practice va rezulta din însumarea punctajelor la fiecare dintre cele patru discipline de concurs.

Punctajul total obținut de fiecare elev participant se calculează ca sumă a punctajelor obținute la cele două probe: teoretică și practică.

VI. Depunerea și rezolvarea contestaţiilor

Contestaţiile, la toate fazele olimpiadei, se depun pe discipline (chimie, fizică,geografie, biologie), pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări.

La proba practică, partea de manualitate nu se contestă, dar se pot depune contestaţii pentru reevaluarea răspunsurilor scrise.

Contestaţiile sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial la disciplina la care a depus contestație şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice obținut la fiecare disciplină de concurs. Pentru lucrările la care punctajul inițial este mai mare de 95 de puncte, se va admite orice diferență de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus.

VII. Clasamentul final şi premiile

Premiile și mențiunile, la toate fazele olimpiadei, vor fi acordate în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. 55, 56. În cazul egalității de punctaj al elevilor, se aplică următoarele criterii de departajare:

  1. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică a etapei naționale;
  2. punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei naționale;
  3. lucrare scrisă de departajare, care se susține în cazul în care există egalitate după aplicarea primelor două criterii de departajare.

VIII. Pregătirea și selectarea lotului naţional

În urma stabilirii clasamentului final al etapei naţionale a olimpiadei se selecționează lotul lărgit pentru olimpiada internaţională, care va fi format din primii 10 elevi, cu respectarea condiţiei ca aceștia să nu împlinească vârsta de 18 ani până la data de 1 iulie a anului de desfășurare a olimpiadei. De asemenea, nu pot face parte din lot elevii care au participat la etapa internațională a olimpiadei la edițiile precedente.

Pregătirea lotului lărgit pentru Olimpiada Ştiinţele Pământului se va face centralizat, de către profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, care vor realiza şi selecţionarea celor patru elevi care vor alcătui lotul național al României ce va participa la etapa internațională a olimpiadei. În perioada în care lotul național nu este convocat pentru pregătire centralizată, elevii vor fi pregătiți de către profesorii de la clasă sau de la centrul de excelenţă.

Selecţionarea şi pregătirea lotului național reprezintă o etapă preliminară a participării la olimpiada internaţională. Selecţia lotului național se va realiza prin stabilirea clasamentului celor 10 elevi care formează lotul lărgit, prin însumarea punctajelor obținute la probele de baraj care se vor susține pe parcursul perioadei de pregătire centralizată a lotului lărgit.

Probele de baraj sunt combinate, pe structura testelor de la olimpiada internațională.

Comisia de selecţie elaborează un proces-verbal care conţine criterii de departajare în cazul punctajelor egale.

Nu se admit contestaţii la probele de selecţie a lotului național.

IX. Dispoziţii finale

Profesorii care participă la elaborarea subiectelor de olimpiadă, a baremelor de evaluare şi la evaluarea lucrărilor, la toate etapele olimpiadei, nu pot avea rude și elevi în concurs și vor da o declaraţie scrisă în acest sens. Declarația va conține şi asumarea faptului că vor asigura confidențialitatea subiectelor şi a baremelor de evaluare.

Potrivit Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului Nr. 3035/10.01.2012, prezentul regulament completează Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, iar nerespectarea lui atrage sancţionarea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare.