Regulament

mects-header

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII ,,TERRA”

I. Prezentare generală

 • Organizatori: Ministerul Educației Naționale, Societatea de Geografie din România și Editura CD PRESS;
 • Participarea la acest concurs este opțională și individuală;
 • Se adresează elevilor din clasele V-VII din instituții de învățământ publice și private din România;
 • Pentru popularizarea concursului și informații suplimentare funcționează un site al concursului, realizat în colaborare cu SGR și Editura CD PRESS;
 • Nu se percep taxe de participare.

II. Etapele concursului și selecţia elevilor

 • Concursul se organizează pentru fiecare nivel de studiu (clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a) în mai multe etape: pe școală, locală /pe sector, județeană/municipiul București, națională;
 • Etapele pe școală, locală/ județeană se organizează de către fiecare Inspectorat Școlar Județean, etapele de sector/ municipiul București, se organizează de inspectoratele de sector/ ISMB, iar etapa națională se organizează de către MEN;
 • La fiecare etapă, cu excepția etapei pe școală, participă candidații care au obținut la etapa anterioară minim 80 din 100 puncte;
 • La etapa națională participă candidatul clasat pe locul I pentru fiecare nivel de studiu (clasa a V-a, a VI –a, a VII –a), din fiecare județ, respectiv din fiecare sector al Municipiului București;
 • Nu se admite redistribuirea locurilor de la un nivel de clasă la altul;
 • În situația obținerii de medii egale, Comisia Centrală a Concursului va stabili criteriile de departajare;
 • Etapa națională a concursului se organizează într-o unitate de învăţământ din fiecare judeţ participant, stabilită de ISJ/ ISMB într-o sală cu supraveghere video și audio activată; înregistrările integrale pe CD ale etapei naționale de concurs vor fi arhivate de către fiecare Inspectorat Școlar şi vor fi trimise Comisiei Centrale a Concursului pentru verificare, la solicitarea acesteia;
 • La etapa națională fiecare concurent are acces la un computer, completează formularul de înscriere cu datele personale și ale unității școlare de unde provine și rezolvă un test într-un interval de 90 de minute;
 • Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia nu este permis decât personalului de specialitate IT, celor doi profesori asistenți și reprezentanților Comisiei de Organizare și ai Comisiei Centrale a concursului;
 • Rezultatele obținute de fiecare elev sunt transmise electronic Comisiei Centrale a Concursului ;
 • Baremele de evaluare sunt afișate pe site-ul concursului, în aceeași zi, după ce s-au primit din toate județele lucrările elevilor;
 • Clasamentul național va fi afișat pe site-ul concursului, în maxim 7 zile de la finalizarea acestuia;
 • Prevederile privind datele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul anual al competițiilor școlare, aprobat de MEN.

III. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană a municipiului București are următoarea componență:

 • președinte: inspectorul școlar de specialitate/ metodist numit de inspectorul școlar care are în responsabilitate și disciplina geografie;
 • secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;
 • membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională, proporțional cu numărul de elevi participanți;

IV. Responsabilitățile Comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană a municipiului București.

 • Pentru etapa județeană, asigură câte doi profesori asistenți pentru fiecare sală și profesori evaluatori (cel puțin doi);
 • Transmite rezultatele către inspectorul general MEN, conform graficului stabilit;
 • Pentru etapa națională, identifică și pune la dispoziție o sală cu terminale PC (în sediul unei unități de învățământ cu dotările necesare) și cu supraveghere video și audio;
 • Pentru etapa națională, asigură un informatician în ziua concursului pentru suport tehnic pe perioada desfășurării concursului și câte două cadre didactice pentru supraveghere, pentru fiecare sală de concurs (care nu au elevi în concurs);

V. Comisia de organizare a competiției naționale a Concursului școlar național de geografie pentru clasele V-VII – TERRA- are următoarea componență:

 • președinte: un inspector școlar/ profesor membru al Comisiei Naționale pentru disciplina geografie ;
 • secretar: informatician/inspector de specialitate/profesor din învățământul preuniversitar având competențe de operare pe calculator;
 • membri: inspectori școlari de specialitate/profesori metodiști/profesori din învățământul preuniversitar cu rezultate deosebite și experiență în organizarea competițiilor școlare, selectați din Comisiile de organizare și evaluare, din județele participante;
 • având în vedere modalitatea de desfășurare concursului, on-line, inspectorul școlar de geografie/ metodist numit de inspectorul școlar care are în responsabilitate și disciplina geografie și profesorii (3-4) de la nivelul fiecărui județ care vor asigura și desfășurarea etapei naționale, vor face parte din Comisia de organizare a competiției naționale, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secțiunea a I-a, articolul 23.

VI. Comisia Centrală a Concursului școlar național de geografie pentru clasele V-VII – TERRA- are următoarea componență:

 • președinte : inspectorul general MEN- DGEÎTPV;
 • vicepreședinți : reprezentanți ai partenerilor, respectiv Societatea de Geografie din România și Editura CD PRESS, consilier CNEE pentru specialitatea geografie;
 • secretar: informatician/inspector de specialitate/profesor din învățământul preuniversitar având competențe de operare pe calculator;
 • membri: inspectori școlari de specialitate, profesori din învățământul preuniversitar cu rezultate deosebite și experiență în organizarea competițiilor școlare.

VII. Responsabilitățile Comisiei de organizare a competiției naționale și a Comisiei Centrale :

 • Întocmește și obține aprobările MEN pentru organizarea concursului;
 • Include concursul în Calendarul anual al concursurilor pe discipline fără finanțare MEN, Capitolul ,,Concursuri școlare organizate în colaborare cu terți”;
 • Informează IȘJ/ISMB despre toate etapele organizării concursului și oferă suport metodologic;
 • Asigură documentația pentru realizarea site-ului concursului împreună cu partenerii;
 • Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapele județeană și națională și transmiterea acestora on-line ;
 • Validează rezultatele concursului.

VIII. Responsabilitățile partenerilor:

 • Realizează platforma online (pagina web) a concursului;
 • Acordă diplomele și asigură resursele materiale pentru susținerea și desfășurarea concursului;
 • Pun la dispoziție resurse didactice suplimentare (on-line/tipărite) în vederea pregătirii pentru concurs (articole/hărți din revista educațională de popularizare a științelor ,,Terra Magazin”, resurse on-line oferite de SGR etc.)

IX. Bibliografie:

 • Programa de concurs;
 • Manualele alternative în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele V, VI, VII;
 • Articolele de specialitate din revista educațională de popularizare a științelor ,,Terra Magazin”, începând cu numărul din luna septembrie a anului școlar în care se desfășoară concursul, fără a se depăși Programa de concurs;

X. Premii

 • La fiecare nivel de studiu, pentru etapa națională se acordă premii și diplome avizate MEN pentru locul I, II, III și mențiuni pentru maximum 25% din numărul participanților .